فرصت سرمایه گذاری1

شهر امیرکبیر از شهرهای تازه تاسیس ایران است که در فاصله 40 کیلومتری شرق اراک و در بزرگراه اراک - قم واقع شده است. شهر امیرکبیر از جنوب به محور ارتباطی اراک - قم و روستای ابراهیم آباد، از شمال به راه آهن سراسری تهران جنوب و تپه های اطراف محدود می شود. طرح جامع [...]