آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( به شماره فراخوان  2001003894000007 در سامانه ستاد ایران )

براساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه ایی به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی  واگذار میگردد:

1-دستگاه مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید رامشار
2-شرح پروژه : مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان با ارزیابی “عملیات فاز یک آماده سازی معابر ناحیه دو محله چهار ( سایت نهضت ملی  مسکن ) شهر جدید رامشار “
3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور  تاریخ 1401/05/03 تا  ساعت 16 مورخ 1401/05/11 میسر خواهد بود. تلفن پشتیبانی سامانه : 1456
4- محل تحویل پاکات شرکت در مناقصه (صرفاً پاکت الف) : استان سیستان  بلوچستان–  شهرستان هامون – شهر جدید رامشار –  شرکت عمران شهر جدید رامشار   – حداکثر تا ساعت 09 صبح مورخ 1401/05/29 و تاریخ برگزاری جلسه مناقصه ساعت 9:30 صبح همان روز در سالن جلسات این شرکت به آدرس فوق می باشد. بدیهی است سایر اسناد صرفا از طریق سامانه ستادایران مطابق برنامه زمانبندی فوق ملاک عمل خواهد بود. مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.
5- برآورد : بر اساس فهارس بها سال 1401 به مبلغ 94،358،361،644   ریال ( نود و چهار میلیارد و سیصدو پنجاه و هشت میلیون و سیصدو شصت و یک هزار و ششصدو چهل و چهار ریال  ) بصورت تجمیع شده

·        نحوه پرداخت  به صورت 70 درصد نقد 30 درصد تهاتر با اراضی و املاک هر یک از شهرهای جدید رامشار یا هشتگرد

6- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار   4،717،918،083ریال ( چهار میلیاد و هفتصدو هفده میلیون و نهصدو هجده هزار و هشتاد و سه  ریال  )

نوع تضمین :

الف ) ضمانتنامه از بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز ، به نفع کارفرما

ب) رسید بانکی واریز نقدی وجه مزبور به حساب شماره 4001120406377132 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت عمران شهر جدید رامشار

7-شرکت های مناقصه گر الزاماً باید دارای گواهینامه حداقل پایه 5 در رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه باشد .
8- دستگاه نظارت پروژه : شرکت عمران شهر جدید رامشار

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=22611
کد خبر
22611