آقای مهدی قربانی

سرپرست شرکت عمران شهر جدید رامشار

آقای  مهدی قربانی سرپرست شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس:                 ایمیل سازمانی: m.ghorbani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آقای  محمدرضا میر

عضو هیات مدیره

آقای محمدرضا میر ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس:               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

مهندس بدیل سنچولی

عضو هیات مدیره

آقای مهندس بدیل سنچولی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس:           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل