آقای مهندس مهدی قربانی

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید رامشار

آقای مهندس مهدی قربانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس:                 ایمیل سازمانی: m.ghorbani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آقای مهندس محمدرضا میر 

عضو هیات مدیره

آقای مهندس محمدرضا میر ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس:               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

آقای مهندس ابوذر نکویی 

عضو هیات مدیره

آقای مهندس ابوذر نکویی عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس:           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل