مهندس محمدرضا میر

مدیرعامل

آقای مهندس محمدرضا میر مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس: 

مشاهده پروفایل

دکتر باقر کرد

عضو هیات مدیره

آقای دکتر باقر کرد، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس: 

مشاهده پروفایل

مهندس بدیل سنچولی

عضو هیات مدیره

آقای مهندس بدیل سنچولی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس: 

مشاهده پروفایل