ایمان درودگر شهری

معاون اداری و مالی

آقای شهری معاون اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس: 04-32634450-054        ایمیل سازمانی: i.dorodgar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل