ایمان درودگر شهری

معاون اداری و مالی

آقای شهری معاون اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس: 04-32634450-054        ایمیل سازمانی: i.dorodgar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

حامد طاهری

 معاون فنی و اجرایی

آقای حامد طاهری معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید رامشار  است.

شماره تماس: 32634624-054        ایمیل سازمانی: h.taheri@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

وحید فارسی مقدم

 سرپرست حوزه معاونت مسکن وشهرسازی

آقای وحید فارسی مقدم سرپرست حوزه معاونت مسکن وشهرسازی شرکت عمران شهر جدید رامشار است.

شماره تماس: 32634624-054        ایمیل سازمانی: v.farsimoghaddam@ntdc.ir

مشاهده پروفایل