مدیران عامل سابق

 آقای مهندس غلامرضا کول                  از سال ۷۰ لغایت سال ۷۱

آقای مهندس نورمحمد بهلولی اول          از سال ۷۱ لغایت ۷۳/۰۵/۱۸

آقای مهندس محمدرضا میر                 از تاریخ ۷۳/۵/۱۸ لغایت ۸۷/۰۷/۰۱

آقای مهندس هوشنگ ناظری               از تاریخ ۸۷/۰۷/۰۱ لغایت ۹۰/۰۳/۲۸

آقای مهندس نطاق نجفی                   از تاریخ ۹۰/۰۳/۲۸لغایت ۹۰/۱۰/۳۰   

آقای مهندس یوسف عالی                   از تاریخ ۹۱/۰۴/۰۶ لغایت ۹۳/۰۴/۰۲

آقای مهندس محمدرضا میر                   از تاریخ 93/04/02 لغایت 99/06/25