نام و نام خانوادگی : محمد پودینه

سمت: رییس اداره مسکن، حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس: 32634450- 054 داخلی 23

ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: حسین بیکی

سمت: ذیحساب

شماره تماس: 32634450- 054 داخلی 19
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: نسرین هراتی اکرمی

سمت: مسئول انفورماتیک و دبیرخانه

شماره تماس: 02176278457 داخلی 11
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: زهرا معین

سمت: مسئوا امور اداری و آموزش

شماره تماس: 32634450 -054 داخلی 15
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: زهرا صیادی

سمت: مسئول روابط  عمومی

شماره تماس: 32634450 -054 داخلی32
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: زهرا علیدوستی

سمت: مسئوا امور حقوقی و املاک

شماره تماس: 32634450 -054 داخلی 12
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: مهدی غلامیان

سمت: مسئول دفتر مدیرعامل

شماره تماس: 32634450 -054 داخلی 20
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: حامد نوری

سمت: کارشناس عمران

شماره تماس: 32634624 -054 
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: حامد نوری

سمت: کارشناس عمران

شماره تماس: 32634624 -054 
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: مصطفی غلامیان

سمت: سرپرست اداره امور اداری و مالی

شماره تماس: 32634450-054 داخلی 16
ایمیل سازمانی:

نام و نام خانوادگی: واحد حراست

سمت:

شماره تماس: 32634450-054 داخلی 30
ایمیل سازمانی: