معرفی شرکت

نام شرکت :شرکت عمران شهر جدید رامشار

نوع و زمینه فعالیت:
شرکت عمران شهرجدید رامشار سهامی خاص که در تاریخ ۲۴/۱۲/۷۰ تحت شماره ۸۳۰ در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است.
موضوع شرکت : تهیه واجرای طرحهای شهرسازی و معماری و نقشه های تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرائی و احداث ساختمانهای لازم برای ایجاد شهرجدید رامشار ، تملک ، اجاره و صلح حقوقی و واگذاری و فروش واحدهای شهری و اجرای طرحهای سیویل و تأسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
میزان سرمایه شرکت و مبلغ نقد و غیرنقد آن سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال میباشد که ۳۵ % آن نقد نزد حسابجاری ۹۲۰۷۴ بانک ملی مرکزی واریز گردیده و ۶۵% آن در تعهد اعضاء شرکت میباشد.
اساسنامه شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از آنها شرکت دولتی بوده و ۹۶ از سهم کل سهام متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید میباشد .آقایان غلامرضا کول ، هادی یوسفی کوهپایی و محمد جعفر سیداحمدیان و نورمحمد بهلولی هرکدام یک سهم از یکصد هزار ریالی با نام شرکت را شریک و سهیم میباشند

دفتر مرکزی:
سیستان و بلوچستان ،کیلومتر ۳۵ جاده زابل – زاهدان (شهرجدید رامشار) -شرکت عمران شهرجدید رامشار-
کدپستی :۹۸۶۶۱۹۳۷۳۹ صندوق پستی :۴۱۵-۹۸۶۱۵
تلفن:۵۴-۳۲۶۳۴۴۵۰-۰۵۴
فکس: ۳۲۶۳۴۴۶۴-۰۵۴

ایمیل: ramshar@ntdc.ir

گالری تصاویر