شرح پروژه : عملیات اجرایی و آماده سازی محلهA1ومعابر محیطی آن در شهر جدید تیس واقع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک
سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir و مهلت دریافت استاد از سامانه مذکور تاروز دوشنبه تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۸ ( حداکثر تا ساعت ۱۶) میسر خواهد بود.
ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نامه در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : ۴۱۹۳۴

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=19572
کد خبر
19572