منطقه ویِژه اقتصادی رامشار
باهدف توسعه و با تاکید براستفاده از ظرفیتهای منطقه ،در سال۱۳۷۹ مطالعات امکان سنجی و مکانیابی منطقه ویژه اقتصادی سیستان مورد توجه قرار گرفت تا اینکه نهایتا قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی رامشار در سال۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هیات وزیران نیز در سال۱۳۹۰ محدوده این منطقه را در دو محوطه جداگانه (۱۰۰۰هکتار در اراضی شهر جدید رامشار و ۵۰ هکتار در مرز میلک ) تعیین و شرکت عمران شهر جدید رامشار را به عنوان سازمان مسئول این منطقه معرفی کرده است.