آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( به شماره فراخوان 2099003894000011 در سامانه ستاد ایران )

براساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه ای به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار میگردد:

1-دستگاه مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید رامشار

2-شرح پروژه : اجرای فنس پیرامونی فاز یک اراضی منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)

3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور از  تاریخ 99/11/06 تا تاریخ 99/11/12 میسر خواهد بود. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934-021

4- محل تحویل پاکات شرکت در مناقصه (صرفاً پاکت الف) : استان سیستان  بلوچستان زاهدان – خیابان جام جم بالاتر از صدا و سیما پلاک 29 دفتر شرکت عمران شهر جدید رامشار  – حداکثر تا ساعت 09 صبح مورخ 99/11/25 و تاریخ برگزاری جلسه مناقصه ساعت 11 صبح همان روز در سالن جلسات این شرکت به آدرس فوق می باشد. بدیهی است سایر اسناد صرفا از طریق سامانه ستادایران مطابق برنامه زمانبندی فوق ملاک عمل خواهد بود. مدت اعتبار پیشنهادات 170 روز از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.

5- برآورد : بر اساس فهارس پایه سال 1399 به مبلغ 18،989،557،811ریال ( هیجده میلیاردو نهصدو هشتادو نه میلیون و پانصدو پنجاه و هفت هزار و هشتصدو یازده  ریال ) بصورت تجمیع شده

6- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار 949،477،890ریال ( نهصدو چهل و نه میلیون و چهارصدو هفتادو هفت هزار و هشتصدو نود ریال   )

نوع تضمین :

الف ) ضمانتنامه از بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز ، به نفع کارفرما

ب) رسید بانکی واریز نقدی وجه مزبور به حساب شماره 4001120406377132 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت عمران شهر جدید رامشار

7-شرکت های مناقصه گر الزاماً باید دارای گواهینامه حداقل پایه 5 در رشته ابنیه  باشد .

8- دستگاه نظارت پروژه: دفتر فنی و اجرائی شرکت عمران شهر جدید رامشار

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=20892
کد خبر
20892