آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( به شماره فراخوان 2099003894000009 در سامانه ستاد ایران )

براساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه ایی به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار میگردد:

1-دستگاه مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید رامشار

2-شرح پروژه : اجرای آسفالت بخشی از معابر ناحیه 1 و 2 شهر جدید رامشار

3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور از  تاریخ99/11/06 تا تاریخ 99/11/12 ساعت 16 میسر خواهد بود. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934-021

4- محل تحویل پاکات شرکت در مناقصه (صرفاً پاکت الف) : استان سیستان  بلوچستان زاهدان – خیابان جام جم بالاتر از صدا و سیما پلاک 29 دفتر شرکت عمران شهر جدید رامشار  – حداکثر تا ساعت 8:00 صبح مورخ 99/11/25 و تاریخ برگزاری جلسه مناقصه ساعت 10 صبح همان روز در سالن جلسات این شرکت به آدرس فوق می باشد. بدیهی است سایر اسناد صرفا از طریق سامانه ستادایران مطابق برنامه زمانبندی فوق ملاک عمل خواهد بود. مدت اعتبار پیشنهادات 170 روز از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.

5- برآورد : بر اساس فهارس پایه سال 1399 به مبلغ 27،308،411،439ریال ( بیست و هفت میلیاردو سیصدو هشت میلیون و چهارصدو یازده هزار و چهارصدو سی و نه ریال )

·        نحوه پرداخت  به صورت   60 درصد نقد و 40 درصد تهاتر با اراضی و املاک هر یک از شهر های جدید رامشار و هشتگرد

6- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار 1،365،420،572ریال ( یک میلیاردو سیصدو شصت و پنج میلیون و چهارصد و بیست هزار و پانصدو هفتاد و دو ریال ریال   )

نوع تضمین :

الف ) ضمانتنامه از بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز ، به نفع کارفرما

ب) رسید بانکی واریز نقدی وجه مزبور به حساب شماره 4001120406377132 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت عمران شهر جدید رامشار

7- شرکت های مناقصه گر الزاماً باید دارای گواهینامه حداقل پایه 5 در رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه باشد .

8- دستگاه نظارت پروژه: دفتر فنی و اجرائی شرکت عمران شهر جدید رامشار

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=20887
کد خبر
20887