آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( به شماره فراخوان  2000003894000004 در سامانه ستاد ایران )

براساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه ایی به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار میگردد:

1-دستگاه مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید رامشار
2-شرح پروژه : مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات فاز یک آماده سازی معابر ناحیه دو محله چهار اراضی نهضت ملی مسکن شهر جدید رامشار
3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور از  تاریخ 1400/12/16 تا تاریخ 1400/12/28 میسر خواهد بود. تلفن پشتیبانی سامانه : 1456
4- محل تحویل پاکات شرکت در مناقصه (صرفاً پاکت الف) : استان سیستان  بلوچستان–  شهرستان هامون – شهر جدید رامشار شرکت عمران شهر جدید رامشار   – حداکثر تا ساعت 10 صبح مورخ 1401/01/22و تاریخ برگزاری جلسه مناقصه ساعت 11 صبح همان روز در سالن جلسات این شرکت به آدرس فوق می باشد. بدیهی است سایر اسناد صرفا از طریق سامانه ستادایران مطابق برنامه زمانبندی فوق ملاک عمل خواهد بود. مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.
5- برآورد : بر اساس فهارس بها سال 1400 به مبلغ 60/134/848/426 ریال ( شصت میلیاردو یکصدو سی و چهار میلیون و هشتصدو چهل و هشت هزار و چهارصد و بیست و شش ریال ) بصورت تجمیع شده

·        نحوه پرداخت  به صورت  70 درصد نقد و 30 درصد تهاتر با اراضی و املاک هر یک از شهرهای جدید رامشار یا هشتگرد

6- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار 3،006،742،421 ریال ( سه میلیارد و شش میلیون و هفتصدو چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و یک ریال  )

نوع تضمین :

الف ) ضمانتنامه از بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز ، به نفع کارفرما

ب) رسید بانکی واریز نقدی وجه مزبور به حساب شماره 4001120406377132 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت عمران شهر جدید رامشار

7-شرکت های مناقصه گر الزاماً باید دارای گواهینامه حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری باشد .
8- دستگاه نظارت پروژه: مهندسین مشاور آساراب

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=22093
کد خبر
22093