آمار و عملکرد 

گزارش عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی:

سال 1400 عنوان
عملکرد بودجه مصوب بودجه اصلاحی
درآمدها
49,149 108,000 150,000 فروش محصولات یا کالاهای اصلی
0 فروش محصولات یا کالاهای فرعی
0 درآمد حاصل از ارائه خدمات
14,812 2,000 60,000 سایر درآمدها
63,961 110,000 210,000 جمع کل درآمد
0 کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
0 سهم دولت
0 سهم صندوق توسعه ملی
0 سهم هدفمندی
0 سهم مناطق محروم
0 سایر سهم های قانونی
0 جمع کسورات قانونی
0 جمع خالص درآمد
0 قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
0 موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
0 اضافه می شود:خرید طی سال
0 مواد اولیه آماده برای مصرف
0 کسر می شود:موجودی مواد اولیه در پایان دوره
0 بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
0 تعداد کارگران
0 جمع دستمزد و مزایای کارگران
0 دستمزد و مزایا
0 رفاهیات
0 اضافه کار
0 عیدی و پاداش
0 حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
7 5 7 تعداد کارمندان
6,490 9,440 13,111 جمع حقوق و مزایای کارمندان
3,200 5,500 6,530 حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
950 700 1,851 رفاهیات
1,100 1,690 2,260 اضافه کار
350 550 690 عیدی و پاداش
890 1,000 1,780 حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
3 3 3 تعداد اشخاص حقیقی
2,800 4,550 5,630 خدمات قراردادی – اشخاص حقیقی
0 تعداد سایر کارکنان
0 هزینه سایر کارکنان
0 حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
9,290 13,990 18,741 جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(2)
94,148 262,364 485,045 خدمات قراردادی – اشخاص حقوقی
600 728 800 استهلاک عوامل تولید
0 145 145 اجاره محل
145 465 465 لوازم یدکی و ابزار کار
200 631 631 سوخت ماشین آلات
1,600 1,680 1,680 آب و برق و سوخت
1,100 216 1,000 تعمیرات و نگهداری
170 240 300 لوازم و مواد مصرفی
120 240 240 حق بیمه
100 180 180 سایر هزینه های عمومی تولید
98,183 266,889 490,486 جمع هزینه های سربار تولید
107,473 280,879 509,227 قیمت تمام شده تولید
0 اضافه می شود:موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
0 کسر می شود:موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
0 اضافه می شود:موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
0 کسر می شود:موجودی کالای ساخته شده  در پایان دوره
107,473 280,879 509,227 قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
(43,512) (170,879) (299,227) سود(زیان) ناخالص
0 هزینه های توزیع و فروش
0 تعداد کارگران
0 جمع دستمزد و مزایای کارگران
0 دستمزد و مزایا
0 رفاهیات
0 اضافه کار
0 عیدی و پاداش
0 حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
0 تعداد کارمندان
0 جمع حقوق و مزایای کارمندان
0 حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
0 رفاهیات
0 اضافه کار
0 عیدی و پاداش
0 حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
0 تعداد اشخاص حقیقی
0 خدمات قراردادی – اشخاص حقیقی
0 تعداد سایر کارکنان
0 هزینه سایر کارکنان
0 جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
0 خدمات قراردادی – قراردادهای حقوقی
0 حمل و نقل و باربری
0 استهلاک
0 آب و برق و سوخت
0 اجاره محل
0 بیمه
500 1,450 1,450 چاپ ، آگهی و تبلیغات
0 بسته بندی
0 تعمیرات و نگهداری
0 سایر هزینه های توزیع و فروش
500 1,450 1,450 جمع هزینه های توزیع و فروش
هزینه های اداری و عمومی
0 تعداد کارگران
0 جمع دستمزد و مزایای کارگران
0 دستمزد و مزایا
0 رفاهیات
0 اضافه کار
0 عیدی و پاداش
0 حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
5 4 9 تعداد کارمندان
10,250 7,430 20,813 جمع حقوق و مزایای کارمندان
5,700 3,900 11,500 حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
1,000 780 2,100 رفاهیات
800 1,500 1,500 اضافه کار
350 500 750 عیدی و پاداش
2,400 750 4,963 حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
8 8 7 تعداد اشخاص حقیقی
4,800 10,500 10,500 خدمات قراردادی – اشخاص حقیقی
0 تعداد سایر کارکنان
0 هزینه سایر کارکنان
15,050 17,930 31,313 جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
500 2,300 3,000 خدمات قراردادی – قراردادهای حقوقی
34 0 40 اجاره محل
200 300 350 پست و تلفن
800 500 800 ملزومات اداری
1,500 340 1,300 آب و برق و سوخت
900 1,250 1,250 استهلاک
20 45 45 کارمزد بانکی
100 135 220 بیمه
1,000 180 2,000 تعمیرات و نگهداری
150 621 850 ایاب و ذهاب
450 500 1,130 مراسم و پذیرایی
2,000 2,570 4,900 جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
0 بازخرید خدمت کارکنان
2,000 2,500 4,830 ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
0 70 70 سایر هزینه های بازنشستگان
600 1,000 1,800 سایر هزینه های اداری
0 0 0 هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
30 100 125 هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
0 160 200 هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
0 0 0 هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
23,304 27,671 49,323 جمع هزینه های اداری و عمومی
0 0 0 هزینه های مالی
23,804 29,121 50,773 جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی
131,277 310,000 560,000 جمع کل هزینه
(67,316) (200,000) (350,000) سود(زیان) عملیاتی
67,316 200,000 350,000 سایر دریافتها
0 (سایر پرداختها)
0 سود قبل از کسر مالیات/(زیان)
0 مالیات
0 50% سود ویژه
0 سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
0 حساب تخصیص سود
0 اندوخته قانونی
0 اندوخته احتیاطی
0 اندوخته سرمایه ای
0 سود سهام دولت
0 سود سهام شرکتهای دولتی
0 سود سهام سایر سهامداران
0 سایر حسابهای تخصیص سود
0 مانده نقل به سال بعد
0 جمع حساب تخصیص سود
0 منابع تامین زیان
0 ذخایر سال
0 داراییهای جاری
0 منابع عمومی دولت
0 جمع منابع تامین زیان
منابع
0 اندوخته های سال
1,500 1,978 2,050 ذخایر سال
0 1,000,000 40,000 تسهیلات بانکی دریافتی
0 وام داخلی سایر
0 وام خارجی
0 اوراق مشارکت
0 ودیعه مشترکین
0 15,522 سایر منابع
0 0 منابع عمومی دولت
2,500 0 52,550 سایر داراییهای جاری
4,000 1,017,500 94,600 جمع منابع
مصارف
0 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
0 طرح های تملک داریی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
0 سایر هزینه های سرمایه ای
0 زمین
0 ساختمان
600 1,100 تأسیسات
0 8,000 ماشین آلات
900 2,000 2,000 لوازم و ابزار کار فنی
0 2,000 2,000 وسایط نقلیه
2,500 3,000 11,000 اثاثیه و لوازم اداری
0 0 0 سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
0 500 500 سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
0 سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
0 1,000,000 40,000 سایر
4,000 1,007,500 64,600 جمع هزینه های سرمایه ای
0 بازپرداخت وامها و دیون
0 بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
0 بازپرداخت اصل وامهای داخلی
0 بازپرداخت وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه
0 باز پرداخت اصل وام خارجی
0 بازپرداخت ودیعه مشترکین
0 بازپرداخت اوراق مشارکت
0 اختصاص به حساب وجوه اداره شده
10000 30,000 بازپرداخت دیون
0 سایر پرداختها
10000 30,000 جمع بازپرداخت وامها و دیون
4,000 1,017,500 94,600 جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
0 0 سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
4,000 1,017,500 94,600 جمع مصارف

گزارش عملکرد حوزه معاونت فنی و اجرائی :

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های روبنایی و زیربنایی

موضوع پروژه درصد پیشرفت کار
1-عملیات احداث مخزن ذخیره آب بتنی 2000متر مکعبی 45%
2-اماده سازی و جدول گذاری معابر سایت 504 واحدی (هسا) 100%
3-تهیه و نصب جداول پرسی در سایت 504 واحدی شهر جدید رامشار 76%
4-پروژه آسفالت بخشی از معابر شهر جدید رامشار 80%
5-تهیه مصالح و اجرای نمای داخلی سالن آمفی تئاتر واقع در شهر جدید رامشار 95%
6-تهیه و اجرای شبکه برق 20 کیلو ولتی محور 30 متری ناحیه 2 شهر جدید رامشار و

قسمتی از منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)

60%
7-اجرای شبکه آب رسانی به منطقه باغ ویلا و شهرک کارگاهی 100%
8-احداث جاده دسترسی منطقه ویژه اقتصادی سیستان(رامشار) 10%
9-اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پروژه مسکن مهر 150 واحدی تدبیرگران 15%
10-اجرای اماده سازی محور 30 متری ناحیه 2 شامل آماده سازی و عملیات خاکی ،ترمیم جداول 100%
11-عملیات بهسازی و محوطه سازی و مرمت محوطه درمانگاه 100%
12-تکمیل واحد های مسکن مهر راویان اروند شامل محوطه سازی و مرمت ابنیه 80%
13-حصار کشی محوطه انبار شرکت عمران شهر جدید رامشار 70%
14-اجرای بتن جوی آب جمع آوری آب های سطحی 37.5%
15- تهیه و اجرای حصار کشی منطقه ویژه اقتصادی سیستان 15%
16- برداشت توپوگرافی منطقه ویژه اقتصادی سیستان و اراضی شهرک کارگاهی 100%
17-احداث پنج باب واحد مسکونی ویلایی نمونه در اراضی باغ ویلا 13%

 

گزارش عملکرد حوزه معاونت مسکن و شهرسازی :

مسکن مهر

پروژه های طرح مسکن مهر واقع در شهر جدید رامشار
ردیف پروژه فاز کد استان شهر جدید نوع ساخت نوع تخصیص تعداد واحد تعداد ثبت نام شده
1 راویان اروند 1 484754 سیستان و بلوچستان رامشار ویلایی تفاهم نامه سه جانبه 50 50
2 13433 سیستان و بلوچستان رامشار ویلایی تفاهم نامه سه جانبه 100

100

2 تدبیرگران پایدار شرق 1 13431 سیستان و بلوچستان رامشار ویلایی تفاهم نامه سه جانبه 10 10
2 801892 سیستان و بلوچستان رامشار ویلایی تفاهم نامه سه جانبه 10 10
3 801893 سیستان و بلوچستان رامشار ویلایی تفاهم نامه سه جانبه 50 50
4 808031 سیستان و بلوچستان رامشار ویلایی تفاهم نامه سه جانبه 80 80
3 غدیر(هسا) 13434 سیستان و بلوچستان رامشار آپارتمانی تفاهم نامه سه جانبه 504 504
مجموع 804 804

گالری تصاویر